Samtycke för nyhetsbrev

 

Samtycke

Jag samtycker till att Fritid & Park i Sverige Förlag AB behandlar mina personuppgifter när jag anmäler mig till att få nyhetsbrev.

Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta red@fritidpark.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Observera att rätten till radering inte gäller för det fall dina uppgifter ingår i våra arkivhandlingar som inte får gallras. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

 

Information om behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, ditt telefonnummer och din e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden till dig.

Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas tills du återkallar ditt samtycke.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med behöriga medarbetare på Fritid & Park i Sverige Förlag AB, samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vår tjänsteleverantör som utför arbeten för vår räkning eller med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Fritid & Park i Sverige Förlag AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring av dina uppgifter till annan part eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.