Växjö låter gräsmattorna blomma

Växjö kommun jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen. Ett steg i det arbetet är att omvandla en del av kommunens kortklippta gräsmattor till blomrika ängsmarker. 


Växjö kommun har kartlagt vilka ytor som passar bäst att omvandla från klippta gräsmattor till mer ängslika marker. Foto: Mabel Amber, Pixabay

Cirka 20 ytor på totalt nio hektar valts ut runt om i Växjö som ett första försök. Fokus har legat på magra marker som redan från början har en viss örtflora. Ytorna kommer nu att följas hela sommaren för att se hur en gräsmatta kan utvecklas när det gäller örter, pollinatörer och upplevelsevärden.


Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är artfattiga. Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden. Om örterna får blomma hittar bin och fjärilar mat och om gräsmattan inte klipps hinner fjärilslarverna utvecklas till nya fjärilar.

– Något vi verkligen har tänkt på i det här projektet är våra pollinerande insekter och de ekosystemtjänster som de bidrar med. Utan pollinatörer som bin och fjärilar får vi mindre frukt och färre vackra blommor i trädgården, säger Malin Karlsson, enhetschef på parkenheten.


Men en oklippt gräsmatta kan också se ovårdad ut. För att visa var kommunen medvetet låter ängsmarken blomma och inte klipper gräset lika ofta kommer skyltar att sättas upp som visar på den nytta ängsmarken gör för den biologiska mångfalden.

– Det här är något man kan tänka på också i sin egen trädgård. Även där är ju gräsmattan ganska artfattig. Varför inte ta en del av gräsmattan, sluta klippa den och istället få lite ängsmark där? Eller plantera nektarrika örtväxter som timjan, oregano eller lavendel som blommar hela sommaren och som drar till sig bin och fjärilar? Alla kan vi bidra till att gynna den biologiska mångfalden i kommunen, säger Martin Unell, kommunekolog.