Föreningarna unik resurs för att stötta läsandet

Svenska barn och ungdomar läser allt mindre och i Skellefteå pågår ett arbete för att komma tillrätta med det. Viktor Agnarsson, vinnare av Läsliganpriset 2019, menar att ju fler vuxna som jobbar med frågan desto bättre och att den som har det jobbigt i skolan kanske har förebilder på andra håll, till exempel inom idrotten, som kan hjälpa till att väcka läsintresset.


#läsligan #skellefteå #läsliganpriset
Hanna Marklund är engagerad i Läsligan som arbetar för att uppmuntra idrottande barn och ungdomar att läsa mer. Att läsa ger inte minst ett större ordförråd vilket gör det lättare att kommunicera med andra. Foto: Daniel Eriksson

Läsligan är ett projekt som startades 2013 av Skellefteå kommun och kommunikationsbyrån Henson med RF-SISU Västerbotten, Akademibokhandeln i Skellefteå och tidningen Norran som samarbetspartners. Förra året instiftades Läsliganpriset på 20 000 kronor som delas ut till de som arbetar med att uppmuntra idrottande barn och unga att läsa mer.


– Förhoppningen är att Läsliganpriset ska få fler ungdomsledare och vuxna förebilder att vilja engagera sig i barnens läslust, både idrotten och läsningen behövs i barnens tillvaro och priset syftar till att kombinera båda. Vi jobbar varje dag för att Skellefteå ska vara en framsynt kommun där våra barn och unga ska ges möjligheter till fler valmöjligheter i vuxen ålder, säger Helena Renström, marknadschef i Skellefteå kommun.

Hanna Marklund och Viktor Agnarsson är två ungdomsledare som är engagerade i Läsligan.

– Mycket konkurrerar om uppmärksamheten hos dagens unga, men jag vet själv hur mycket det har betytt för min prestation att läsa, inte minst för att kunna slappna av och ladda om. Kan vi genom Läsliganpriset skapa förståelse för att det stimulerar utvecklingen som person i tidig ålder genom att läsa böcker så är det positivt, säger Hanna Marklund och får medhåll av Viktor Agnarsson.


– Det blir så många positiva effekter av att barnen läser mer i anslutning till idrotten. Läsningen fungerar som avslappning men föder också kreativitet som är nyttig även i idrottsutövandet. När ordförrådet växer blir barnen också bättre på att prata med varandra på ett juste sätt i samvaron kring idrotten, säger Viktor Agnarsson.

Viktor utsågs till vinnare av Läsliganpriset 2019. Han brinner för att skapa något utöver själva idrotten där han verkar och är skicklig när det handlar om att utmana normer om vad och vem en läsande, ung idrottare är. Han uppmuntrar också fler att få in mer läsning i sina idrotter.

– Det är en perfekt möjlighet för dig som vill göra en större insats för samhället och de barn och ungdomar som just du jobbar med. Det kan handla om enkla saker som högläsning i samband med nedvarvning eller en kombinerad läs- och idrottsbingo. Allt vi gör har betydelse, säger Viktor Agnarsson.


Tidigare i höst tillkännagav regeringen att de önskar avsätta 25 miljoner kronor årligen fram till och med 2023 för att främja alla elevers läsförmåga. Vidare får biblioteken runt om i landet ett utökat stöd om 300 miljoner kronor till och med år 2023 för satsningen Stärkta biblioteket. Biblioteken är den viktigaste läsfrämjande aktören utanför skolan och i Skellefteå är de en stark, lokal samarbetspartner till Läsligan.

– Det finns undersökningar som visar hur unga, främst pojkar, väljer bort texter som tar längre än fem minuter att läsa. Ungdomar påverkar varandra och vi vill uppmuntra till att bryta de här tråkiga normerna och skapa läslust. Det finns många positiva krafter ute i vårt rika föreningsliv som har en unik möjlighet att stötta i det här arbetet och Läsliganpriset är ett sätt att visa uppskattning, säger Mikke Ejrevi, kultur- och biblioteksavdelningschef i Skellefteå kommun samt ordförande i Läsliganprisets jurygrupp.