Sociotopkartering till stor hjälp

Via en enkät och i över 400 intervjuer har norrköpingsborna berättat hur de använder Norrköpings grönområden och parker. Detta har bidragit till en sociotopkartering som även visar hur dessa områden kan utvecklas.


Strömparken i Norrköping. Foto: Norrköpings kommun

En sociotop är en avgränsad plats där människor vistas och gör olika aktiviteter. Sociotopvärden visar platsens olika upplevelse- och/eller aktivitetsvärden som sedan sammanslaget beskriver platsens sociala värden.


Sociotopkarteringen i Norrköping beskriver hur stadens grönområden används och upplevs. Den presenterar även ett stort antal utvecklingsförslag, som kommer att vara till nytta flera år framöver i kommunens arbete med att skapa attraktiva utemiljöer för alla invånare. Ett önskemål som kommit fram är exempelvis mer sittplatser och utökad skötsel.

Sociotopkarteringen kommer att användas för att göra prioriteringar av framtida satsningar och skötselåtgärder i stadens parker och naturområde. Karteringen kommer även att användas som ett kunskapsunderlag för framtida stadsutveckling, till exempel när nya detaljplaner ska tas fram och i kommunens arbete med att ta fram en grönstrukturplan.


Sociotopkarteringen har pågått sedan 2014 och redan under arbetets gång har karteringen lett till förbättringar och åtgärder. Bland annat kommer Pryssgårdsparken under året att få ett nytt promenadstråk med belysning, en ny lekpark och en ny damm.