Skol-SM läggs ner

En ny syn på träning och tävling inom idrottsrörelsen har gjort att Svenska Skolidrottsförbundet beslutat att lägga ner skol-SM. Istället ska förbundet satsa på aktiviteter som är lokala, breddinriktade och inkluderande.


Glada löpare under skoljoggen på Sibbarps skola i Varberg. Foto: Svenska Skolidrottsförbundet.

– Det finns flera anledningar till att vi lägger ner skol-SM, att det är ett fåtal som kan delta, sett till såväl skol-IF som till deltagare i lagen. Det är också ofta förknippat med en hög kostnad. Skolidrottsförbundets aktiviteter ska vara tillgängliga för så många som möjligt, säger generalsekreterare Pär Ånell.


Som medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) har Skolidrottsförbundet skyldighet att följa de beslut som fattas av Riksidrottsstyrelsen och RFs högsta beslutande organ Riksidrottsmötet (RIM). På RIM 2015 lade Riksidrottsstyrelsen fram ett förslag om en ny strategi för idrottsrörelsen för att uppnå de mål som är satta för 2025. Vid RIM 2017 behandlades strategin för att gå från ord till handling.


Strategin innehåller fyra strategiska områden:


• Livslångt idrottande, svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.


• Idrottens värdegrund är vår styrka, alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.


• Idrott i förening, svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i en förening.


• Idrotten gör Sverige starkare, idrotten är en ännu starkare samhällsaktör


För att nå målen i Strategi 2025 har svensk idrott valt att arbeta utifrån fem prioriterade vägar. En av dem handlar om en ny syn på träning och tävling. I strategin anges att träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Ledarskapet ska fokusera på glädje och prestation, snarare än på resultat.

Utifrån idrottsrörelsens nya strategi valde Skolidrottsförbundet att starta en utredning kring den egna tävlingsverksamheten för att analysera hur förbundets tävlingsverksamhet stämmer överens med svensk idrotts nya syn på träning och tävling. Det gav upphov till en del nya beslut:


• Skolidrottsförbundet behåller traditionell tävling där segrare utses men det ska även anordnas aktiviteter eller utses vinnare i andra kategorier som fair-play, bästa utklädnad, bästa hejarklack, lag med mixade deltagare från exempelvis olika föreningar med olika åldrar och kön.


• Tävlingar och aktiviteter ska ske lokalt och benämningen Skol-DM behålls.


• En gemensam tävlingshandbok med gemensamma riktlinjer ska tas fram tillsammans med representanter från olika SDF (distriktsförbund). Önskemål finns att en representant per SDF ska delta i gruppen.


• SDF ska arbeta som en stödjande instans för föreningarna vid arrangemang, aktiviteter och tävlingar.


• Skol-SM läggs ned.


– Vi har jobbat med detta i flera år och jag är glad att vi äntligen kommit till beslut. Nu kan vi erbjuda tävlingar som lockar ännu fler barn och ungdomar, säger ordförande Jamie Spörndli.