Rörelsefaktor skapar mer plats för idrott och rörelse i städer

Rörelsefaktor är ett verktyg för att integrera idrott och rörelse i stadsmiljö och samhällsplanering skapat av Riksidrottsförbundet och arkitektbyrån FOJAB. Samtidigt som verktyget nu lanseras inleds pilotprojekt där det används i skarpt läge i konkreta projekt.


#rörelsefaktor #idrottistäder #rörelseistäder
Inom samhällsplaneringen saknas för närvarande regler och riktlinjer för rörelse. Rörelsefaktorn kan vara verktyget som saknats för att få med idrott och rörelse i planeringen av städer och samhällen.

Vi rör oss allt mindre och därför är det viktigt att skapa fler och bättre möjligheter för rörelse. Ytor för idrott och rörelse är en viktig faktor för förbättrad folkhälsa och målet med verktyget Rörelsefaktor ha varit att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.


– Med hjälp av verktyget kan vi tydliggöra vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar fysisk aktivitet och ge en helhetsbild för alla olika typer av rörelse. Ett sådant här gemensamt ramverk underlättar för samverkan mellan olika roller och aktörer, vilket är centralt för att uppnå ett bra resultat, säger Emma Pihl, initiativtagare till Rörelsefaktor och arkitekt på FOJAB.

Rörelsefaktorn kan användas i olika skalor i planering och byggande, från det översiktliga till det detaljerade. För rörelse finns inga regler eller riktlinjer att förhålla sig till inom samhällsplaneringen. Genom Rörelsefaktor kan idrott och rörelse få en starkare och tydligare roll i utvecklingen av städer och samhällen.


Verktyget kan användas både i planering av nya områden och i redan existerande sådana. I steg 1 identifieras ytor för rörelse, existerande och planerade. Steg 2 sätter rörelsemål för området och i steg 3 utvärderas vad som kan åstadkommas där. Slutligen summeras områdets rörelsefaktor och vad som behöver göras konkret för att uppnå den – eller en högre faktor. Rörelsefaktor arbetar med fyra typer av rörelse: organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse samt aktiva transporter.


– Med rätt placering, innehåll och utformning bidrar dessa ytor och funktioner till en bättre folkhälsa och till det sociala livet och gemenskapen i städerna. Det finns stor potential i att låta idrott och rörelse spela en viktigare roll i städernas utformning, säger Åsa Samuelsson, initiativtagare till Rörelsefaktor och arkitekt på FOJAB.


Kommuner över hela landet, Boverket, Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, byggbolag och många fler aktörer har under processen bidragit med expertkunskap. Riksidrottsförbundet och FOJAB kommer nu tillsammans med Karlshamns kommun att testa verktyget i skarpt läge för att synliggöra frågor om fysisk aktivet i samhällsplaneringen.

Här hittar du och kan ladda ner Rörelsefaktorn.