Ronneby kommun ökar sin biologiska mångfald

Ronneby kommun arbetar för att öka den biologiska mångfalden i kommunens parker och grönområden. Skötseln av grönytor ställs nu om och insektshotell ska sättas ut. Samtidigt minskar kostnaderna.


#ronneby #biologiskmångfald #omställning #grönyteskötsel
När gräsmattorna inte klipps ger det utrymme för nya, insektslockande växter att etablera sig, vilket både ökar den biologiska mångfalden och gör området vackert. Foto: Markéta Machová, Pixabay

Genom att ställa om skötseln av grönytor förväntas den biologiska mångfalden öka samtidigt som kostnaderna för skötseln minskar. Klippta gräsmattor kräver mycket skötsel och innehåller ofta få arter, medan oklippta gräsmattor kan innehålla blommor och örter som humlor, bin och fjärilar tycker om. Flera olika sorters växter och insekter ökar den biologiska mångfalden.


35 platser har valts ut som lämpliga att ställa om för att gynna den biologiska mångfalden. I ett första steg förblir gräsmattorna oklippta vilket ger andra växter möjlighet att etablera sig. Efter hand kommer lämpliga arter att sås eller planteras i de områden där skötseln ställs om. I områdena kommer även insektshotell, och kanske bikupor, att sättas ut.

– Vi förväntar oss att den biologiska mångfalden ska öka i dessa områden, men även att det ska bli ett vackert inslag i miljön, säger Patrik Hellsberg, Gatu- och Parkchef i Ronneby kommun.


Områden har valts ut efter nuvarande artrikedom och vad som kan vara möjligt efter områdets förutsättningar så som jordmån, fuktighet och närliggande vegetation med mera. De områden som kommer att få en ändrad skötsel har också fått en skylt som beskriver varför kommunen inte kommer att klippa gräset så ofta som tidigare.