Rörelsefaktorn – ett nytt verktyg i stadsplaneringen

Riksidrottsförbundet och arkitektbyrån FOJAB har tillsammans påbörjat arbetet med att utveckla Rörelsefaktorn – ett verktyg för att bättre integrera olika sorters fysisk aktivitet i stadsmiljön och i samhällsplaneringen. En workshop i Malmö den 5 februari blir startskottet för arbetet.


#rörelsefaktorn #fysiskaktivitet #stadsplanering
Verktyget Rörelsefaktorn ska göra det lättare att bättre bevaka att fysisk aktivitet får en starkare och tydligare roll i utvecklingen av städer och samhällen. Foto: Nik89, Pixabay

Den fysiska aktiviteten minskar både bland vuxna och barn vilket innebär försämrad folkhälsa. Ytor för idrott och rörelse är av stor vikt för att fler ska ha möjlighet att aktivera sig och med rätt placering, innehåll och utformning kan de även bidra till det sociala livet i städerna. Det finns en stor potential i att låta idrott och rörelse spela en viktigare roll i städernas utformning och för det behövs ett verktyg – Rörelsefaktorn.


– Den kunskap som finns inom området fysisk aktivitet, idrott och samhällsplanering fokuserar främst på antingen fysisk aktivitet i vardagen eller idrottens yt- och anläggningsbehov. Hur idrottens behov tillgodoses i planeringen och hur olika typer av fysisk aktivitet kan samspela och förstärka varandra är inte särskilt uppmärksammat, säger Emma Pihl, initiativtagare och arkitekt på FOJAB.

I samarbete med Tankesmedjan Movium och FOJAB kommer Riksidrottsförbundet att arrangera en workshop den 5 februari i Malmö. Representanter från olika kommunala förvaltningar, statliga verk, idrottsrörelsen, privata aktörer och forskare samlas för att gemensamt arbeta med frågan.


– Ytor för olika typer av rörelse och idrott är en viktig fråga inom samhällsplanering och stadsbyggnad men idrottsrörelsen och kommunerna behöver hitta bättre former för samarbete och verktyg för att praktiskt arbeta med frågan. Med hjälp av Rörelsefaktorn kan vi få med olika typer av ytor för rörelse och idrott tidigt i planeringsfasen och hela vägen till genomförandet, säger Jonnie Nordensky på Riksidrottsförbundet.


Rörelsefaktorn ska kunna användas från det översiktliga till det detaljerade i planering och byggande.


– För andra frågor inom samhällsplaneringen finns det regler eller riktlinjer att förhålla sig till, exempelvis grönytefaktor, p-norm, buller- och ljusförhållanden etc. Genom att formulera och introducera en Rörelsefaktor kan vi bättre bevaka att fysisk aktivitet får en starkare och tydligare roll i utvecklingen av städer och samhällen, säger Åsa Samuelsson, initiativtagare och arkitekt på FOJAB.


Den som är intresserad av att vara med på workshopen kan anmäla sig här.