Räddar hotade vilda växter genom odling

En fjärdedel av de vilda växterna i Sverige är rödlistade, vilket innebär att de kommer att försvinna om ingen agerar. Nu tar Helsingborgs stad till ett nytt arbetssätt för att bevara två av dessa hotade växter, skogsklockan och ängsskäran. Fröer har samlats in och drivits upp och nu är det dags för 800 plantor att planteras i Helsingborgs naturreservat.


#helsingborg #fredriksdalmuseerochträdgårdar #växtbevarande #skogsklocka #ängsskära #rödlistadearter
Naturvårdsinsatserna i Helsingborg handlar oftast om större åtgärder i hela miljöer. Att kunna arbeta riktat med att rädda två hotade arter som är på väg att försvinna från Skåne är viktigt men hör till ovanligheterna.Foto skogsklocka (t v): Dag Lindgren (CC BY-SA 3.0). Foto ängsskära (t h): Franz Xaver, (CC BY-SA 3.0)

Helsingborg stad bedriver sedan flera år ett aktivt naturvårdsarbete på flera fronter. Områden med höga naturvärden skyddas som naturreservat och sköts på ett sätt som gynnar en rik biologisk mångfald. Ny natur anläggs och skötseln anpassas för att den ska vara optimal för de arter som lever där.


Genom att knyta samman Helsingborgs stads naturvårdsarbete med Fredriksdal museer och trädgårdars bevarande i odling skapas nya förutsättningar för att kunna rädda två rödlistade växter: Skogsklockan (ursprungligen från Mörarp), som har sin enda kvarvarande skånska växtplats i Helsingborg, och ängsskäran (ursprungligen från Fleninge), som är på tillbakagång i Skåne. Från dessa två hotade arter har fröer samlats in i det vilda och drivits upp till sammanlagt 800 små plantor. Dessa ska nu planteras ut i en handfull av stadens naturreservat och förhoppningsvis säkra arternas lokala fortlevnad.


– Skogsklocka och ängsskära var självklara inslag i det historiska kulturlandskapets artrika miljöer som ängar och skogar som betas av boskap. Anledningen till att de båda växterna, och över fyratusen andra växter och djur, är på rödlistan är att dessa miljöer försvunnit eller förändrats. Helsingborgs stad restaurerar och återskapar just sådana miljöer. Vi vårdar naturområdena och Fredriksdal museer och trädgårdar bidrar med både växtmaterial och expertkunskap, säger Linda Hellberg, naturvårdare på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg.

Fredriksdal museer och trädgårdar utvecklar sedan 2015 ett regionalt bevarande av hotade vilda växter tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet, Botaniska trädgården i Lund och Lunds botaniska förening. Att bevara vilda växter i odling är ett komplement till bevarande i naturen och blir som en säkerhetskopia. I förlängningen kan nya plantor odlas fram för att spridas till nya platser i naturen, precis så som det nu görs i Helsingborg.


– Både stadens naturvårdsarbete och Fredriksdals bevarandearbete är i framkant. Genom att låta de båda gå hand i hand skapar vi något nytt som verkligen kan flytta fram positionerna för dessa två rödlistade växtarter. Att bevara och utveckla naturens mångfald av arter är att rusta naturen inför klimatförändringar. Men även att bevara en växtart i fler geografiska områden kan göra arten mer robust för förändringar. På så vis kan denna lokala insats få betydelse för de här arternas framtid både lokalt men även långt utanför vår stad, säger Jakob Sandberg, biolog på Fredriksdal museer och trädgårdar.