Politiskt förslag kan förnya äldre idrottshallar

Vänsterpartiet vill införa miljardstöd till idrotten för att modernisera idrottsplatser och idrottshallar som byggdes under miljonprogramsåren. Det kan bli den katalysator som behövs för att möta ett stort behov hos majoriteten av Sveriges kommuner och skapa plats för framtidens idrott.


Ett nytt politiskt förslag vill ge statligt stöd åt upprustning av idrottshallar byggda under 1960- och 70-talen. Foto: A-P Jonasson, 1964

Kommunerna har alltid burit kostnaderna för idrottsanläggningar. En skillnad mot våra grannländer där staten har tagit på sig en roll som medfinansiär. Anläggningsbeståndet från miljonprogamsåren har stora moderniseringsbehov samtidigt som många kommuner har det tufft ekonomiskt.


Vänsterpartiet har nu presenterat ett förslag att införa ett statligt investerings- och renoveringsstöd för idrottsanläggningar om två miljarder kronor fördelat på en fyraårsperiod. Det är tänkt att stödja en jämlik tillgång till idrottsanläggningar över hela landet, oberoende av vilken kommun man bor i.

– Jag välkomnar att Vänsterpartiet ser idrottens betydelse för ett socialt hållbart samhälle. Kommunerna är idrottsrörelsens största vän och ger mångdubbelt större stöd än vad staten gör. Det blir intressant att höra om regeringen och de övriga partierna också vill ge idrottsrörelsen möjlighet att hjälpa till att göra Sverige starkare, säger Björn Eriksson.


Fakta om Vänsterpartiets förslag

Totalt två miljarder kronor under åren 2020–2024. Det motsvarar 20 procent av investerings- och renoveringskostnaden för två idrottshallar i hälften av landets 290 kommuner.


Kort beskrivning av delar av stödets funktion och utformning:

  • Stödet ska lämnas till kommuner som har brist på idrottsanläggningar och/eller har idrottsanläggningar med stora renoveringsbehov.

  • Stödet ska gå till idrottsanläggningar som används av barn- och ungdomsidrotten.

  • Stödet ska syfta till att åstadkomma jämlik och rättvis tillgång till idrottsanläggningar i hela landet.

  • Stödet ska syfta till att kommuner ges möjlighet att bygga, äga och driva idrottsanläggningar i egen regi, eller tillsammans med idrottsrörelsens organisationer.

  • Stödet ska hanteras som investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder: Regeringen bestämmer villkoren för stödet i en förordning, Boverket tar fram föreskrifter, kommunerna/idrottsrörelsens organisationer ansöker om stöd via Länsstyrelserna som ansvarar för handläggning och beslut om stöd.

  • Stödet ska uppgå till 20 procent av investerings- eller upprustningskostnaden.

  • Stödet för investering utbetalas under förutsättning att kommunen upplåter mark med rabatterad tomträttsavgäld (i syfte att få ner kostnaderna för nybyggnation).