Tre förbund föreslås bli nya medlemmar i RF

Padel, islandshäst och Friskis & Svettis föreslås bli nya medlemsförbund i Riksidrottsförbundet. Däremot föreslås avslag på ansökningarna från e-sport, funktionell fitness, jiujitsu, bridge och schack.


Padel, islandshäst och Friskis & Svettis föreslås bli nya medlemsförbund i Riksidrottsförbundet.
Padelsporten växer snabbt i Sverige och Svenska Padelförbundet föreslås få bifall på sin ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Svenska Islandshästförbundet föreslås också få bli medlemmar då ett samgående mellan dem och Svenska Ridsportförbundet inte längre är aktuell. Foto: Alex Cortey (CC BY-SA 4.0)

Den 28–30 maj hålls Riksidrottsmötet, RIM, som innehåller årsstämmor för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Åtta medlemsansökningar har inkommit till Riksidrottsförbundet och tre ansökningar till SISU Idrottsutbildarna. Riksidrottsstyrelsen föreslår årsstämman att bifalla ansökningarna från Svenska Padelförbundet, Svenska Islandshästförbundet och Friskis & Svettis.


– Det är positivt att kunna föreslå tre förbund medlemskap och detta rimmar med vad vi arbetar för i idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete, strategi 2025. Förändringsarbetet ska leda till att fler ska kunna och vilja idrotta i förening hela livet, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsstyrelsen.

Utdrag ur motiveringarna till förslag för bifall:


Svenska Padelförbundet Riksidrottsstyrelsen anser att padel […] har utvecklats till en idrott som inte längre kan anses vara nära besläktat med Svenska Tennisförbundets idrottsliga verksamhet eller något av de övriga racketsportförbundens idrottsliga verksamhet.


Svenska Islandshästförbundet Riksidrottsstyrelsen anser att det finns ett nära släktskap […] mellan Svenska Islandshästförbundet och Svenska Ridsportförbundets idrottsliga verksamheter. En genomförd medling av RF mellan Svenska Islandshästförbundet och Svenska Ridsportförbundet anser Riksidrottsstyrelsen visar att ett samgående förbunden emellan inte längre är aktuell. Att det är ett förbund som har varit självständigt, stabilt och väletablerat över lång tid med relativt stor verksamhet tillsammans med utfallet av medlingen anser Riksidrottsstyrelsen sammantaget innebär att det föreligger särskilda skäl varmed ett avsteg ska göras från punkt 4 om nära besläktad verksamhet.


Friskis & Svettis Riksidrottsstyrelsen menar […] att Friskis & Svettis sammantaget ska anses bedriva och administrera idrott i den betydelse som idrottsrörelsen sätter till begreppet idrott och detta trots avsaknad till möjlighet till tävling inom förbundet. […] Riksidrottsstyrelsen lägger vikt vid att förbundets nära släktskap inte är i förhållande till ett utan till flera olika specialidrottsförbund. Vidare noterar Riksidrottsstyrelsen att förbundet över tid har en stabilitet, en medlemsutveckling och en förmåga att behålla en grundverksamhet samtidigt som förbundet ständigt utvecklar sin verksamhet utifrån sina medlemmars intressen och önskemål.


Avslag föreslås för Svenska E-sportförbundet, E-sportförbundet SESF, Svenska förbundet för Funktionell Fitness, Svenska Jiujitsuförbundet, Svenska Bridgeförbundet och Sveriges Schackförbund (som endast sökt medlemskap i SISU Idrottsutbildarna).


Utdrag ur motiveringarna till förslag för avslag:


Svenska E-sportförbundet och e-sportförbundet SESF Riksidrottsstyrelsen anser att de båda förbunden vare sig i sina stadgar, i sina tävlingsregler eller sin ansökan tydligt har definierat vilken idrott eller vilka idrottsgrenar inom det vida begreppet e-sport som förbundet administrerar och bedriver. Således är det inte möjligt att bedöma medlemsansökan utifrån de villkor som finns i RF:s stadgar.


Svenska förbundet för Funktionell Fitness Riksidrottsstyrelsen uppger att Svenska förbundet för Funktionell Fitness […] inte uppfyller villkoret i 10 kap. 2 § punkt 5 RF:s stadgar om 25 medlemsföreningar med 1 500 medlemmar.


Svenska Jiujitsuförbundet Riksidrottsstyrelsen uppger att Svenska Jiujitsuförbundet […] inte uppfyller villkoret i 10 kap. 2 § punkt 5 RF:s stadgar om 25 medlemsföreningar med 1 500 medlemmar. Riksidrottsstyrelsens bedömer att Svenska Jiujitsuförbundets idrottsliga verksamhet ska anses vara nära besläktad med Svenska Jiujutsufederationens idrottsliga verksamhet.


Svenska Bridgeförbundet Riksidrottsstyrelsen finner att det fysiska momentet i bridgespelandet är underordnat det tankemässiga momentet, vilket gäller så väl spelandet, prestationen som resultatet. På grund av det ovan anförda anses att Svenska Bridgeförbundet inte bedriver idrott enligt idrottsrörelsens definition.


Sveriges Schackförbundet Förbundsstyrelsens bedömning är att det fysiska momentet i schackspelandet är underordnat det tankemässiga momentet, vilket gäller så väl spelandet, prestationen som resultatet. På grund av det ovan anförda anser FS att Sveriges Schackförbund inte bedriver idrott enligt idrottsrörelsens definition.

Källa: RF/SISU