Ny metod lyfter grönskans betydelse

Trots grönskans betydelse för hälsa och miljö har förtätningen av svenska städer under de senaste decennierna lett till att grönskan minskat i våra städer. En grupp forskare har därför tillsammans med tjänstemän och praktiker tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster från stadens grönområden kan bedömas och värderas.Inom forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska” har en stegvis metod utvecklats för att identifiera och göra en samlad bedömning av ekosystemtjänster från grönska i staden. Metoden baseras på mätningar och inventeringar i sju områden i Göteborg, modellering, intervjuer, enkätstudier samt litteratur.


Forskargruppen har tittat på biologisk mångfald, klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande. En viktig slutsats är att stadens informella grönska har stor betydelse, inte minst för rekreation. Den upplevda naturligheten är viktig för det upplevda estetiska värdet, för rekreation och det upplevda allmänna välbefinnandet.

Resultaten från forskningsprojektet stödjer tidigare studier som visat att den urbana grönskan är mycket viktig och utgör en bas för stadens ekosystemtjänster. Metoden visar även hur olika komponenter som exempelvis träd, buskar och fåglar inom ett grönområde är kopplade till olika ekosystemtjänster.


Baserat på forskningsresultaten har metoden utvecklats för att bedöma hur mycket nytta grönska, som till exempel parker, träd och buskar i ett område, kan bidra med.

Nu släpps en handbok med metoden och den finns att ladda ner gratis här: www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/ekosystemtjanster.