Nationell strategi för levande städer

Nu lanseras den första nationella strategin för hållbar stadsutveckling. Strategin pekar ut riktningen för hur nya och befintliga städer i Sverige ska blir mer hållbara och attraktiva för människor.


− Städer, oavsett storlek, behöver vara en väsentlig del i att skapa lösningar på vår tids stora utmaningar. Med strategin för Levande städer lägger regeringen grunden för den nationella stadsutvecklingspolitiken, säger miljöminister Karolina Skog.


En central del i stadsutvecklingen är trafikplaneringen. Regeringen sätter som mål att 25 procent av alla persontransporter ska ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik år 2025.

− Städernas närhet gör att fler har möjlighet att välja gång, cykel och kollektivtrafik istället för bil. Många lösningar finns lokalt och regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer, säger Karolina Skog.


Genom att Stadsmiljöavtalen förlängs till 2029 och beräknas omfatta en miljard kronor per år ökar möjligheterna för kommuner att genomföra mer omfattande insatser för ökad cykling och kollektivtrafik.


Regeringen sätter också nya mål för grönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Senast 2020 ska kommunerna ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystem­tjäns­ter i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Boverket får i uppdrag att ta fram metoden.

Det andra etappmålet handlar om integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer och innebär att en majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.


För att bygga ett klimatsäkert och hållbart samhälle behöver klimatpåverkan minska och energieffektiviteten öka. Val av material ska göras med hänsyn till människors hälsa och miljön. Regeringen har därför inrättat ett nytt stöd för hållbart och innovativt byggande.


Många av regeringens satsningar handlar om att stötta kommunerna i omställningsarbetet för en mer hållbar stadsutveckling.


− Konkurrensen om mark i städerna är stor och vi vill därför vara tydliga med att människor och grönska ska prioriteras. Vår utgångspunkt är att den stadsnära naturen och parkerna bidrar till livskvalitet och kan förbättra folkhälsan. Det har samhället mycket att vinna på, säger miljöminister Karolina Skog.