Minskad cykling drabbar barns hälsa

F R I T I D Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på deras hälsa och möjligheter att röra sig självständigt. Orsakerna är till exempel längre avstånd till skola och fritidsaktiviteter samt att föräldrarna inte har tid att cykla med barnen. Det framgår av en rapport som VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut överlämnat till regeringen.Rapporten har gjorts på regeringens uppdrag och i den har VTI sammanställt kunskap om tänkbara orsaker till det minskade cyklandet och gett förslag på åtgärder för att vända trenden. Statistiken visar att det är andelen personer som cyklar som har minskat, den cyklade sträckan har däremot inte förändrats. Framförallt är det fritidscyklandet hos barn och unga som avtagit.


– Förändringen kan förklaras av ökade avstånd till fritidsaktiviteter, att föräldrar på grund av arbete inte har tid att cykla eller gå med barnen och därför skjutsar, men också att barns vardag idag är mer inrutad än tidigare. De spenderar mycket tid i skolan och på fritidsaktiviteter och har inte lika mycket fri tid för lek utomhus, säger Malin Henriksson, forskare på VTI.

Cyklandet till skolan har också minskat, bland annat på grund av att det fria skolvalet lett till ökade avstånd. Andra orsaker är fler bilar i hushållen, förändringar i hur barn leker och kommunicerar, bristande faktisk och upplevd säkerhet i kombination med föräldrars föreställningar om barns trafikförmåga. Cykelresorna har delvis ersatts av bilresor men framför allt av ett ökat gående och resande med kollektivtrafik.


– För att barn och unga ska få möjlighet till ökad och säker cykling föreslår vi att det tas fram en nationell strategi. Vi vill se ett skifte i synsätt från cykling som en fråga om trafiksäkerhet till en fråga som även inkluderar barns och ungas hälsa, självständiga resande och delaktighet, säger Malin Henriksson.

Några ytterligare åtgärder som föreslås i rapporten är bland annat kunskapsmål om cykling i läroplanen, höjd kompetens om barns och ungas cykling bland planerare, och att det säkerställs att alla barn har tillgång till en cykel samt stöldsäkra, trygga och lättillgängliga cykelparkeringar på allmänna platser. 


– Vi behöver också identifiera vilka kriterier kopplade till den byggda miljön som garanterar säker och framkomlig cykling för barn i olika åldrar, säger Anna Niska, forskningsledare på VTI.


Det finns ett stort behov av mer forskning inom området. Exempelvis behövs mer kunskap om vilka barn som cyklar mindre, om det hänger ihop med föräldrarnas inkomst och sysselsättning, samt hur utbredda föreställningarna om att barn inte bör cykla själva är bland olika grupper.