Ny rapport grund för kommuners grönplanering

En rapport från EU-projektet Urban Links 2 Landscape kommer att ligga till grund för en nationell vägledning kring hur kommuner ska arbeta med sin grönplanering. Den 17 juni presenteras rapporten i ett webinarium för alla som är intresserade av grönplanering i kommuner och regioner.


#urbanlinks2landscape #grönplanering #grönytor #förtätning #stadsgrönska #grönakvaliteter #kristianstad
I växande städer konkurrerar nybyggnation med grönytor om utrymmet vilket är en utmaning i kommunernas grönplanering. Nu ska en nationell vägledning tas fram baserat på en rapport från EU-projektet Urban Links 2 Landscape där Kristianstads kommun varit en av deltagarna. Foto: Vattenriket, Kristianstads kommun

Under två års tid har Kristianstads kommun arbetat tillsammans med partners från Tyskland, Italien, England, Polen och Lettland i EU-projektet Urban Links 2 Landscape. Syftet med projektet är att utbyta kunskap om städernas gröna (natur) och blå (vatten) kvaliteter samt mötet mellan stad och land. Särskilt fokus läggs på odling, klimatanpassning och hälsa som viktiga ekosystemtjänster i stadsutvecklingen.


Rapporten från projektet innehåller goda exempel på hur andra svenska kommuner har arbetat med sin grönplanering, men även hur man ur ett internationellt perspektiv arbetar inom området. Här kommer finnas verktyg och metoder för hur grönplanering på bästa sätt kan implementeras i den kommunala verksamheten.

– Men också exempel på vilka utmaningar vi sannolikhet kommer att ställas inför när det gäller att få till bra gröna ytor, samtidigt som det finns ett ökat behov av exempelvis bostäder i stadsplaneringen, förklarar projektledare Per Blomberg.


I och med sammanställandet av rapporten är den första fasen av projektet klart. Nu tar Naturvårdsverket och Boverket över för att ta fram den nationella vägledning för grönplanering som sedermera kommer att gälla i Sverige.


Som en avslutning på arbetet arrangerar Kristianstads kommun i samverkan med Movium och Kommunförbundet Skåne ett webinarium onsdagen den 17 juni klockan 09:00–12:00 för alla som är intresserade av grönplanering i kommuner och regioner. Anmälan till webinariet sker hos Kommunförbundet Skåne.