Dom fastslår: idrottande är inte industribuller

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt att barn och ungdomars idrottande på Boovallen i Nacka inte kan jämföras med industribuller. Beskedet innebär att tidigare domstolsbeslut om krav på bullerskydd på Boovallen upphävs, något som har betydelse för hela Idrottssverige.


#bullerskydd #boovallen #bulleridrottsplats
Mark- och miljööverdomstolens dom i Boovallenmålet fastställer att bullerskydd inte ska vara en nödvändighet vid idrottsplatser. Foto: Nacka kommun

Mark- och miljödomstolen beslutade under 2019 att ljudnivån från idrotten vid Boovallen skulle begränsas, bland annat genom krav på höga bullerskydd, då den kunde utgöra en olägenhet för omkringboende. Nacka kommun överklagade domen och beviljades senare prövningstillstånd.


Domen från Mark- och miljööverdomstolen klargör att ljud från idrottsanläggningar inte ska jämställas med det buller som avses i Naturvårdsverkets vägledning om industribuller och annat verksamhetsbuller. Mark- och miljööverdomstolen lyfter istället det starka allmänintresset av att idrottsverksamhet ska bedrivas inom rimliga avstånd från bostadsområden.

– En väldigt välkommen dom för både oss, barnen, folkhälsan och idrottsrörelsen. Domstolen konstaterar, i likhet med oss, att det inte är försvarbart med bullervallar eller bullerskärmar runt Boovallen. Däremot vidtar vi andra rimliga försiktighetsmått för att begränsa störningar för grannarna, till exempel hur sent man får spela på kvällarna, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.


Ärendet om Boovallen har engagerat hela Idrottssverige och domen från Mark- och miljööverdomstolen är positiv för fotbolls- och idrottsanläggningar i tätbebyggda områden i hela landet.


För ett år sedan bad Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd i Stockholms stad, idrottsförvaltningen att räkna på konsekvenserna av ett negativt domstolsbeslut. Bedömningen blev att Stockholm stad skulle ha fått totalt 150 färre träningstimmar per dag fram till att bullerplank byggdes. Efter det skulle staden ändå haft 64 färre timmars möjlig träningstid per dag. Den beräknade kostnaden för att bygga bullerplank beräknades till över en miljard.

– Jag tror att vi alla som brinner för idrott och en levande stad drar en suck av lättnad. Barn måste få låta i stan, säger Karin Ernlund.