i-Tree Sverige kartlägger träds samhällsnytta

Vad bidrar träden i våra städer med när det kommer till ren nytta? Kan samhället tjäna pengar på träd? i-Tree Sverige är ett projekt som kommer att hjälpa en rad svenska kommuner och företag med att besvara just dessa frågor.


i-Tree är en programvara som kan beräkna träds nytta. Foto: Øyvind Holmstad (CC BY-SA 4.0)

i-Tree är en programvara som används för att få en kvantitativ uppfattning av de ekosystemtjänster som träd erbjuder. Programvaran släpptes i USA för tolv år och en europeisk version av i-Tree Eco beräknas släppas under 2018.


i-Tree Sverige är ett projekt som grundas på ett brett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ett flertal svenska kommuner, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar och arboristföretag.


För de medverkande i i-Tree Sverige kommer beräkningarna kunna ge en summering över hur mycket städernas trädbestånd binder koldioxid eller hur många kubikmeter regnvatten trädens kronor tar om hand. Projektet ska ge de medverkande en möjlighet att sätta sig in i programvaran som beräkningsverktyg och därmed kunna synliggöra de urbana trädens ekosystemtjänster som en ekologisk och ekonomisk resurs.

Samtidigt ska projektet analysera samtliga resultat utifrån ett kritiskt forskningsperspektiv. Problemställningar som är aktuella är exempelvis vilka skadedjur och sjukdomsangrepp som är och kan bli aktuella på nordiska trädbestånd samt trädens roll i dagvattenhanteringen.


Förtätningspolitiken i Sverige innebär också att träd kan försvinna till förmån för byggnader och annan grå infrastruktur. Genom att peka på trädens kapacitet till ekonomiska och ekologiska nyttor hoppas projektet kunna tydligare visa på varför planering, gestaltning och förvaltning bör ske i samspel mellan byggnad och utemiljö där välmående, väletablerade träd ska värnas om.

i-Tree Sverige är också kopplat till ett forskningssamarbete mellan SLU, Norskt Institut för Naturforskning och Naturresursinstitutet i Finland. Samarbetet mellan samtliga universitet, forskningsinstitut och den svenska branschen ger projektet en kvalitetssäkring som behövs för att lyfta fram en praktikrelaterad problematik. Projektet kommer att bidra till en unik sammanställning av Sveriges urbana trädbestånd och dess ekosystemtjänster.