Hur jämlik är svensk idrott?

F R I T I D Centrum för idrottsforskning (CIF) har fått i uppdrag av regeringen att analysera vad som kännetecknar jämlik idrott och motion. CIF ska bland annat titta på hur idrottandet skiljer sig över landet samt hur människors ekonomiska och sociala förutsättningar påverkar idrottandet.


– Detta är ett angeläget uppdrag då det behövs ökad kunskap om hur flickor och pojkars möjlighet att idrotta och motionera styrs av faktorer som bostadsförhållande, socioekonomi och härkomst, säger Johan R N