Hur jämlik är svensk idrott?

F R I T I D Centrum för idrottsforskning (CIF) har fått i uppdrag av regeringen att analysera vad som kännetecknar jämlik idrott och motion. CIF ska bland annat titta på hur idrottandet skiljer sig över landet samt hur människors ekonomiska och sociala förutsättningar påverkar idrottandet.


– Detta är ett angeläget uppdrag då det behövs ökad kunskap om hur flickor och pojkars möjlighet att idrotta och motionera styrs av faktorer som bostadsförhållande, socioekonomi och härkomst, säger Johan R Norberg, utredare på CIF.

CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd och i det fördjupningsuppdrag CIF fått av regeringen ingår även att analysera det statliga och kommunala stödets betydelse och effektivitet för människors idrottande och motionerande.


– Vi kommer att undersöka hur det offentliga idrottsstödet kan användas för att motverka ojämlika förutsättningar inom idrotten. Detta väcker viktiga frågor om det statliga och kommunala idrottsstödets utformning och möjligheter, säger Johan R Norberg, utredare på CIF.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2019.