Hitta blommor och gärdesgårdar till midsommar

Ängs- och betesmarksinventeringen är en nationell inventering av värdefulla gräsmarker som omfattar både natur och kulturvärden. I Jordbruksverkets e-tjänst TUVA finns fakta om ängar, blommor, träd och värdefulla växter från 300 000 hektar ängs- och betesmarker i Sverige, allt som behövs för ett traditionsenligt midsommarfirande.


Blommor hör midsommar till – majstänger ska kläs och kransar bindas. Med hjälp av e-tjänsten TUVA är det lätt att hitta blommor till firandet. Foto: Göran Berggren, Pixabay

E-tjänsten TUVA bygger på länsstyrelsernas inventeringar av ängs- och betesmarker runt om i Sverige. Databasen uppdateras varje år allteftersom nya marker inventeras. I TUVA går det att söka efter natur- och kulturmiljöer som ängar, byggnader och odlingsrösen samt olika arter av blommor, träd och insekter som är viktiga för den biologiska mångfalden.


Nu på försommaren, när längtan ut i naturen vaknar går det bra att söka efter ängar, betesmarker och skogsbryn i närheten – fina miljöer för en picknick. Det går även att söka efter fåglar och fjärilar.

Ängen är åkerns moder, sa man förr. Från ängen hämtades foder och det som kom ut i andra änden på djuren lade man på åkern som gödning. Ängen, som hölls mager, gav plats för en stor artrikedom. På en kvadratmeter äng kan det finnas mer än 50 olika arter.


Med relativt enkla medel kan en betesmark, väg- eller åkerren skötas och bli blomrik igen. Nyckeln är att slå och ta bort gräset samt hålla borta sly. Då får blommorna en chans att ta plats och blomstra. Samtidigt får insekter och pollinerare livsrum och kan bli fler.

I TUVA kan man söka efter marker som har klassats som möjlig äng som är särskilt lämpliga för att restaureras till ängsmark. TUVA kan användas av både lantbrukare, forskare och allmänt naturintresserade. Det är möjligt att söka efter statistik, kartor och information om arter och kulturspår inom det aktuella området.


Här kan du söka efter ängar, träd, blommor och andra naturvärden: www.jordbruksverket.se/tuva