Halland stärker sin position som konstregion

Efter många års väntan får Hallands konstmuseum nu sin efterlängtade utbyggnad. Museet blir nästan dubbelt så stort, får en ny park och öppnar upp mot gångstråket längs Nissan.Hallands Konstmuseum ligger intill Norre Katts park i Halmstad. Utöver renovering av den befintliga byggnaden tillkommer en utbyggnad med huvudentrén vänd mot staden och parkområdet intill Nissan. Arkitekterna bakom är White.


– Tillgänglighet har varit ett styrande ledord och vi är mycket nöjda med arkitekternas utformning, säger museichef Magnus Jensner.

Den öppna entréhallen är en del av den nya byggnaden på totalt 1 700 kvadratmeter. Här finns reception, museets butik och ett café med uteservering och utsikt över vattnet. Intill caféet ligger en hörsal och vid behov kan väggen däremellan öppnas och lokalerna slås samman beroende på arrangemangets art.


Till skillnad från entréhallens generösa dagsljusinsläpp har de nya utställningslokalerna en mer sluten form. Främst för att uppfylla dagens höga krav på klimat och säkerhet, vilket i sin tur medför att museet kan visa konstverk och utställningar som tidigare inte varit möjligt. I den nya delen finns också en verkstad för internt bruk, nytt konstmagasin och ett fotomagasin med kontrollerade klimatförhållanden.

Renoveringen av den äldre byggnaden från 1930-talet sker varsamt och innefattar energibesparande åtgärder samt bättre klimat- och ljusförhållanden i utställningslokalerna. Här planeras även en permanent ateljé för pedagogisk verksamhet, bibliotek och möteslokal.

– Biblioteket kan betraktas som en knutpunkt eller hubb för våra samlingar. Utöver en pågående digitalisering görs både konstverk, litteratur och annat material mer lättillgängliga i bättre anpassade lokaler för både forskare och en intresserad allmänhet, säger Magnus Jensner och poängterar att samlingarna är en central del i museiverksamheten.


Om- och tillbyggnadsprojektet innefattar också parkområdet runt museet.

– Tack vare medel ur Svea Larsons donationsfond kan vi samverka direkt med ett antal konstnärer som just nu arbetar med förslag till delar i projektet. Dessa kommer att bli helt integrerade med det nya museet och därmed tillföra unika konstnärliga kvaliteter, berättar Magnus Jensner.

– Vi ser att det tillbyggda och renoverade konstmuseet kraftfullt stärker både Halmstad och hela regionen som centrum för bild- och formkonst. I Hallands kulturplan uttrycks ambitionen att Halland ska utvecklas till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner, fortsätter Eva Nyhammar, förvaltningschef för Kultur och skola på Region Halland.


Enligt planen ska det nya museet öppna i mitten av 2019.