Gudaträd måste utrotas i Skåne

Gudaträd, ett parkträd som förekommer i södra Sverige, har förts upp på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Länsstyrelsen Skåne begär nu att de skånska kommunerna och kyrkogårdsförvaltningarna inventerar antalet gudaträd och tar fram en plan på hur de ska utrotas.


#gudaträd #kyrkogård #parkträd #invasivaarter
Gudaträden växer vilt i Kina och har planterats i europeiska städer eftersom de är toleranta mot torka och luftföroreningar. De snabbväxande träden tränger dock undan andra arter och räknas nu som invasiva. Foto: H. Zell (CC BY-SA 3.0)

– Det är hög tid att påbörja ett systematiskt arbete mot invasiva främmande arter. Lagstiftningen är på plats och vi väljer att i första hand rikta oss till länets offentliga aktörer för att de ska se över förekomsten av gudaträd på sina egna fastigheter, säger Lisbet Neil Stephens, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne.


I augusti beslutade EU att ta med 17 nya arter på förteckningen över invasiva främmande växter och djur, bland dem gudaträdet.


– Gudaträd orsakar idag stora skador på många platser i Europa och USA. Dels tränger de undan andra arter, dels skadar rötterna hus, trottoarer och vägar. Därför har EU beslutat att träden inte får säljas eller växa i någon medlemsstat, säger Nils Carlsson, expert på invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Skåne och Naturvårdsverket.

Problemen med gudaträd har vuxit i takt med att klimatet har blivit varmare. 


– Gudaträdet är en främmande växtart som tidigare har hållit sig på sin plats, men de senaste åren har träden börjat blomma och sätta frön. Men när det gäller gudaträd har vi förutsättningar att agera i tid innan problemet för samhället och enskilda blir stort, säger Nils Carlsson. 


Gudaträd förekommer även i trädgårdar. Nils Carlsson påpekar att även privatpersoner behöver agera för att få bort trädet. Att såga ned trädet räcker inte, gudaträd kräver kemisk bekämpning.


Kommunerna och Lunds stift har nu tid på sig till 1 februari 2020 att svara på frågor om gudaträdets utbredning och hur det ska bekämpas.