Gröna lösningar ger skydd mot översvämning

Stadsmiljöer dominerade av hårdgjorda ytor har begränsad förmåga att ta hand om allt dagvatten som bildas vid skyfall. Ett sätt att avlasta dagvattensystemen och minska översvämningsrisken är att utnyttja ”grön infrastruktur”. Det kan handla om parkmark, gröna innergårdar, diken och kanaler men också om installationer som bromsar upp vattenflödena, såsom gröna tak och regnbäddar.


Parkmark, gröna innergårdar, diken och kanaler kombinerat med gröna tak och regnbäddar kan minska mängden avrinnande dagvatten från urbana ytor. På köpet får man andra ekosystemtjänster, till exempel ökad biologisk mångfald. Foto: Tobias Emilsson

Många kommuner arbetar hårt för att bli klimatneutrala, men även för att kunna stå emot kommande klimatförändringar bättre. Klimatanpassning ska göra samhället mer tåligt så att skador vid extrema väderfenomen kan minskas. I en ny studie visar Johanna Sörensen, Lunds tekniska högskola (LTH), och Tobias Emilsson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), att grön infrastruktur kan vara ett sätt att minska översvämningarna vid stora skyfall.


Översvämningar vid kraftigt regn är förenat med stora kostnader. Stadsmiljöer är extra utsatta då en stor del av marken är bebyggd eller asfalterad vilket begränsar vattnets infiltration. 2014 drabbades Malmö av ett skyfall som ledde till kostnader på 600 miljoner kronor. Städernas dagvattensystem behöver utvecklas och förbättras för att hantera extrema väderhändelser bättre men också för att skapa positiva rekreativa värden i våra allt tätare städer.

Ett av de första projekten där man jobbade med att få in flera olika typer av gröna lösningar var i Ekostaden Augustenborg i Malmö. Genom ett tätt samarbete mellan stad och privata aktörer lyckades man få in en uppsjö av tekniska lösningar med dagvatten i fokus. I sin nyligen publicerade studie visar Johanna Sörensen och Tobias Emilsson att den gröna ombyggnationen av bostadsområdet – med gröna tak, dammar, träd och öppna dagvattensystem – har lett till mindre översvämningsskador vid kraftigt regn.


Studien bygger på en genomgång av rapporter och skadeärenden som har anmälts till VA SYD och olika försäkringsbolag. Det visade sig att boende i Augustenborg, jämfört med kringliggande bostadsområden, bara rapporterade in en tiondel så många skador efter det stora regn som drabbade Malmö 2014.


Samma minskning i antalet skador syns också vid större regnhändelser under perioden 2007–2015. Om man tittar på data som ligger längre tillbaka i tiden och jämför områdena före den ombyggnad som gjordes i slutet av 1990-talet, så ser man inte dessa skillnader. Det var alltså ombyggnaden av Augustenborgsområdet med fokus på grön infrastruktur och öppen dagvattenhantering som löste den lokala översvämningsproblematiken.

– Vi har inte kunnat hitta något annat exempel på forskning där man undersökt effekten av grön infrastruktur vid en faktisk översvämningshändelse. Studien från Augustenborg är med andra ord unik i sitt slag, säger Johanna Sörensen.