Golfbanan blir utomhusklassrum

I spåren av pandemin satsar golfen på att skapa utomhusklassrum för elever på grundskolor och grundsärskolor. Stockholms stad är först att haka på. Ökad inlärning och rörelse, bättre skolprestationer och smittsäker undervisning är några av ledstjärnorna – allt i linje med vad utbildningsminister Anna Ekström (S) uttalade nyligen: Att ”tänka långt utanför boxen”.


Golfbana som klassrum för utomhuspedagogik.
Eleverna på Smedsbyskolan i Motala var de första att få prova på utomhusundervisning på golfbanan, Motala golfklubb 2018. En av dammarna vid sidan av själva spelfältet var en populär plats för biologistudier. Efter en dag full av lektioner fick de prova på att träna golf. Foto: Svenska Golfförbundet/Brama Storytelling

Tre grundskolor kopplas till tre golfklubbar med start i höst: Hjulsta Grundskola (Viksjö golfklubb), Bäckahagens skola (Björkhagens golfklubb) och Mälarhöjdens skola (Haninge golfklubb).

Eva Krantz är projektledare för Golfbanan som utomhusklassrum och Spring i benen på Utbildningsförvaltningen Stockholms stad – satsningar som syftar till att få huvudstadens grundskolor och grundsärskolor att uppfylla läroplanens mål om minst 60 minuters rörelse per dag. Hon säger:

– Om lektionerna hålls utomhus får vi in rörelse under skoldagen på ett naturligt och enkelt sätt. Att vara ute i skog och mark ger så mycket mer för våra sinnen och vi bryter stillasittandet. Skolan ska bidra till att alla elever ges förutsättningar att grundlägga en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet. En nivå på sextio minuters lättare och mer ansträngande fysisk aktivitet per dag beskrivs av forskningen som ett mål. Att vara ute är inne!

Golfbanan som utomhusklassrum är ett beprövat koncept. En pilotstudie genomfördes på Motala golfklubb 2018, där mellanstadieelever på Smedsbyskolan i Motala fick komma till golfklubben för undervisning utomhus. Det blev en skoldag på hösten och en på våren som avslutades med prova-på golf under ledning av klubbens tränare.


Pilotstudien inom utomhuspedagogik genomfördes av STERF, de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse, och Spetsa vid Linköpings universitet. Målet var att undersöka vilka delar av en golfbana som kan användas som utomhusklassrum och utomhuspedagogik användes som ett komplement till traditionell undervisning i klassrummet.

– Elever och lärare kunde därmed tillgodogöra sig alla positiva möjligheter som forskningen visar när det gäller variation och växelverkan mellan olika lärmiljöer, till exempel förbättrade skolprestationer, ökat samarbete, mindre stress, färre konflikter och ökad rörlighet, säger Maria Strandberg, direktör på STERF tillika forsknings- och utvecklingschef på Svenska Golfförbundet.


Golfbana som klassrum för utomhuspedagogik.
Konceptet Golfbanan som utomhusklassrum tas nu vidare som en utökad pilotverksamhet på tre av Stockholms stads grundskolor inom ramen för Utbildningsförvaltningens rörelseprojekt Spring i benen – i samarbete med Svenska Golfförbundet och organisationen Skogen i skolan. På bilden syns en testgrupp under filminspelning på Björkhagens golfklubb. Foto: Carl Manus Media

STERF har under 15 år forskat på hållbar anläggning och skötsel av grönytor. Fokus är att leverera ny kunskap som kan användas direkt i skötsel av golfbanor och grönytor, till exempel för att garantera hållbar användning av växtskyddsmedel, gödselmedel, vatten och energi, bidrag till ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt utveckla golfbanans roll som en mångfunktionell plats öppen för ett rörligt friluftsliv.

Nu flyttas fokus delvis från den finklippta delen av golfbanan till skogsbryn för skolundervisning, tillsammans med Stockholms stad och organisationen Skogen i skolan.

– Förutsättningarna för att lära ute minskar i takt med att staden förtätas, stadsnära grönytor försvinner och tätortsnära natur blir en bristvara. I det här sammanhanget är golfanläggningen en outnyttjad resurs för utvidgad pedagogisk markanvändning. Det finns många exempel på tätortsnära golfbanor som kan erbjuda värdefulla gröna, variationsrika ytor för utomhusundervisning och friluftsliv med inslag av natur- och kulturmiljöer under alla årstider.

Att bidra med bättre förutsättningar för barns lärande och skolprestation kan vara en av golfens största samhällsnyttor, enligt Maria Strandberg.

– I potten ligger också ökad rörelse och fler unga som upptäcker golfen, en idrott som ger oss möjlighet att på ett unikt sätt kombinera idrott, friluftsliv och naturupplevelse – vilket många nya utövare upptäckt under pandemin som en mycket värdefull, hälsobefrämjande miljö.

Även Jönköpings kommun har fått upp ögonen för Golfbanan som utomhusklassrum efter ett möte på A6 golfklubb nyligen med Maria Strandberg, klubbchefen, kommunens friluftsstrateg och utomhuspedagog samt forskare i utomhuspedagogik vid Jönköping University.

Tjänstepersoner på kommunen har fått i uppdrag att se över A6-området, det vill säga även närliggande raviner och andra områden, då mer än en tredjedel av ytan arrenderas ut till A6 golfklubb. I det uppdraget föreslås utomhuspedagogik vara en viktig del. Jönköpings kommun siktar på att starta under oktober – då temat under Friluftslivets år 2021 är Lära ute – för att skala upp under 2022 och även koppla ihop forskning vid universitet med praktisk tillämpning på A6-området.

Utomhusundervisning kan vara extra intressant för elever på skolor i ”idrottssvaga” områden, det vill säga att få elever med stort behov av rörelse att komma ut i naturen vid golfbanan. Här kan Svenska Golfförbundet och STERF erbjuda extra hjälp då förbundet driver en parallell satsning på nyanlända och delvis etablerade: Golf för nya vänner. En satsning Fritid & Park berättat om tidigare.


Text: Thomas Björn