GIH utser hedersdoktorer

Francesca Racioppi, forskare vid WHO, och Lars Kardell, professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet, har promoverats till att bli hedersdoktorer vid GIH. Francesca Racioppis forskning handlar om fysisk arbetspendlings påverkan på stadsplanering och Lars Kardells om friluftsskogars skötsel och inverkan på människan.


Hedersdoktorerna Francesca Racioppi och Lars Kardell. Foto: Bengt Söderström/GIH

Francesca Racioppi började forska på fysisk aktivitet, som att cykla och gå i samband med stadsplanering, när hon började arbeta vid WHO Regional Office for Europe. Hennes forskning och WHO:s arbete har påverkat det internationella och nationella beslutsfattandet så att fler cykel- och promenadstråk ger upphov till bättre hälsa, bättre miljö och mer levande städer. Hon har även som forskare varit tongivande i Health Economic Active Transport tool, HEAT, som WHO har initierat för att uppskatta värdet av minskad dödlighet som följer av regelbundna promenader eller cykling.


– Det var ett genombrott att få forskningen att fokusera mindre på de problem som transporter orsakade, som utsläpp, olyckor, buller och klimatförändringar, och i stället satsa mer på den fysiska aktiviteten! Nu fokuseras det på att främja hälsa och fysisk aktivitet tidigt då det har en effekt under hela livslängden samtidigt som vi når både miljömål och ekonomiska utvecklingsmål, säger Francesca Racioppi.

Denna forskning påverkar internationella och nationella beslutsfattares beslut så att cykelleder och promenadstråk finns med vid stadsplanering.


– Till vår hjälp använder vi andra forskares resultat, som till exempel Peter Schantz forskning som visar att genom att gå eller cykla till arbetet är hälsoekonomiskt, förlänger livslängden och ökar välmåendet. För de som säger att de inte har tid att träna är aktiv arbetspendling ett bra sätt att använda denna del av dygnet till fysisk aktivitet, säger Francesca Racioppi.

Lars Kardells forskning inriktar sig på skogsmark för friluftsliv eller rekreation och dess läge, vår upplevelse av skog och dess skötsel samt förändringar i friluftslivets omfattning. Exploateringshoten mot skogsmark är ständigt närvarande och i de flesta fall har skötseln av rekreationsskogar under det senaste halvseklet blivit att man gör så litet som möjligt.

Lars Kardells intresse för skog började när han i sin ungdom var scout och orienterade. Frågan han ställt sig under alla år är ”Vad är skog och vad är dess sociala värden?”.


– Jag är fortfarande nyfiken och fascinerad över att skogen blir så gammal. När jag ser det vi planterade för 20–30 år sedan är träden idag lika stora som julgranar. Det ger en respektfull känsla över hur gammal skogen är, säger Lars Kardell.


En vinkel som Lars Kardell anser att samhället borde ta större ansvar för är hur allmänheten upplever naturen. Besöken i stadsnära områden har minskat över tiden och här har också barnen försvunnit.

– Många plockar bär och svamp i skogen, men jag hade hoppats att med samhällets välfärd där vi tjänar mer pengar och arbetar mindre skulle få mer tid att vara i naturen, säger Lars Kardell.

Det är tredje gången som GIH utser en hedersdoktor. För att kunna bli hedersdoktor vid GIH ska personen i fråga ha anknytning till eller samarbetat med GIH, inte vara hedersdoktor inom samma område vid ett annat universitet/högskola samt gjort egna omfattande insatser inom sitt område.