Friluftslivets miljöpåverkan ökar under pandemin

Pandemin har förändrat vårt friluftsutövande så mycket att det ser ut att leda till nya och förändrade miljöeffekter. Det visar en ny studie från Malmö universitet. Att vara ute i naturen är hälsofrämjande men vi behöver hitta sätt att värna miljön när människors rörelseaktivitet ökar.


#friluftslivetsmiljöpåverkan #känsligamiljöer #pandeminseffekter
Stenshuvuds nationalpark i Skåne är en av de platser som upplevt ett ökat tryck under pandemin, vilket bland annat lett till stort slitage på de känsliga markerna. I en nationalpark gäller andra regler än Allemansrätten för besökare, något som inte alla är medvetna om.

Den nya studien från Malmö universitet har gjorts inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors där forskare från hela landet medverkar. Covid-19s effekter på idrott, fysisk aktivitet och friluftsliv har studerats med hjälp av digitala enkäter och intervjuer. Arbetet har letts av Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet.


– Pandemin har sannolikt inneburit en minskning i friluftslivets och idrottens bidrag till den globala uppvärmningen då människor minskat sitt långväga resande. Å andra sidan verkar pandemin ha förstärkt beroendet av bilen som det huvudsakliga transportsättet för fritidsrelaterade aktiviteter, säger Peter Fredman.

Vad gäller friluftslivet visar resultaten att pandemin inneburit ett ökat deltagande, även om den organiserade friluftslivsverksamheten varit mindre omfattande. Många berättar att de har börjat använda sina naturområden i närheten av bostaden, bland annat som en följd av rekommendationer om arbete hemifrån. Nya grupper har också fått upp ögonen för naturen.


– Utevistelsens betydelse för det sociala livet har understrukits under pandemin. Friluftslivet har inneburit ett alternativ till de sociala sammanhang som gått förlorade när andra sociala aktiviteter, som den organiserade idrotten, har pausats eller gått på sparlåga, säger Susanna Hedenborg.


När fler människor vistas utomhus finns en risk för en ökad belastning på utemiljöerna. Särskilt välbesökta är lättillgängliga områden i och i anslutning till större städer, ibland med slitage och nedskräpning som följd.


– När nya friluftsutövare har tagit tillgängliga, tillrättalagda och kända områden i anspråk, verkar de som är mer erfarna ha sökt sig vidare till platser som är mer perifera. Med en sådan förskjutning finns en risk att mer känsliga miljöer nyttjas mer än vanligt, säger Susanna Hedenborg som trycker på behovet av ytterligare forskning för att ta reda på mer om miljöeffekterna av ökad närvaro i skog och mark.

– Det finns en paradox i att folkhälsan gynnas av att alla rör sig mer, samtidigt som det kan leda till negativa miljökonsekvenser. Ohälsa kostar – det gör även miljöförstöring. Vi behöver hitta sätt att öka rörelseaktiviteten och samtidigt värna miljön.