Förbättrad luft minskar obehag

Luftkvaliteten i Umeås badhus Navet ligger inom de nya riktlinjer som föreslås men vissa simmare upplever ändå obehag. För att komma till rätta med detta har nu flera åtgärder vidtagits.Navet följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller alla bad i Sverige. Tre gånger per dag genomförs kontrollmätningar i varje bassäng och en gång i månaden skickas en utökad kontroll till ett ackrediterat laboratorium.


Just nu reviderar Folkhälsomyndigheten de allmänna råden vilka beräknas vara klara under 2018. Där diskuteras ett förslag om riktlinjer på 200–500 mikrogram trikloramin, vilket är en gas som kan irritera ögon och andningsvägarnas slemhinnor. Mätningar visar att Navet ligger på 320 mikrogram men vissa simmare som vistas ofta i bassängen upplever ändå obehag.


För att komma till rätta med detta har så kallade tropikfläktar installerade i taket ovanför 50-metersbassängen. De förflyttar luften ner mot vattenytan och ökar på så sätt luftombytet närmast vattenytan.

Andra åtgärder som genomförts:

  • pH-värdet har justerats upp för att minska risken att trikloramin bildas.

  • Alkaliniteten har höjts vid de sandfilter som renar bassängerna samtidigt som flockningen ökats för att binda och filtrera bort mer smuts i sandfiltren.

  • Solskydd har installerats längs hela långsidan av 50-metersbassängen. De ska stöta bort direkt solljus och ta bort den ljusreflektion som annars blir på ytan. Med solskydden minskas den yttre påverkan som varit på uppvärmningen av lokalen och bidrar till att luftklimatet blir bättre.

  • Badgästerna uppmanas även fortsättningsvis att tvätta sig ordentligt före bad. Dålig hygien är en faktor som försämrar vattnet och luften i och kring bassängerna.


– Om ett par veckor, när belastningen återgått till det normala efter jullovet, gör vi en ny mätning av luft- och vattenkvalitet för att se vilken effekt de här åtgärderna gett. Utifrån det tar vi beslut om vi behöver genomföra ytterligare åtgärder, säger Lars-Olof Uhlin, enhetschef Navet.