Föräldrars rädsla hindrar barns utveckling

Bra lekplatser är viktiga för att utveckla barnens fysiska förmåga, vilket hjälper dem att ta sig fram i världen och på lekplatsen med större självförtroende. Men föräldrars rädslor kan leda till ett överbeskyddande beteende som undanröjer alla risker och därmed även utmaningar för barnet. Jeanette Fich Jespersen, global chef på Kompans forskningsinstitut KPI, har skrivit en artikel om förhållandet mellan risk och nytta med en utmanande lekplats.


Överbeskyddande föräldrar motverkar ett av syftena med lekplatsen – att barnen ska lära sig bemästra världen genom fysiska lekupplevelser. Foto: Kompan

Fysiskt utmanande lekar lär barnen att hantera risker, men också att hantera stressiga situationer. I korthet uppmuntrar och tillhandahåller lekplatser fysisk aktivitet, social samverkan och lärande. Flera studier visar att utrustade lekplatser är det alternativ bland ett antal olika fritidsaktiviteter där barnen är mest fysiskt aktiva.


En bra och utmanande lekplats ska naturligtvis uppfylla säkerhetsstandarderna. De gör det möjligt att planera för leken på ett utmanande men säkert sätt. Standarderna garanterar också att lekplatsen är åldersanpassad och är en plats för fria lekar i en trygg miljö.


I sammanhanget måste också de vuxnas rädsla hanteras. Därför har lekparksansvariga en folkhälsouppgift att hantera. Så länga som vuxna inte vågar lita på den fysiska kompetensen hos nästa generation riskerar de intressanta lekplatserna att försvinna. Då försvinner också glädjen med lekplatserna. Detta berövar i sin tur barnen den avgörande fysiska utveckling och hälsa som de får genom att leka på åldersanpassade, utmanande och välplanerade lekplatser.

Läs hela artikeln här: https://www.kompan.se/the-risk-benefit-equation-of-challenging-playgrounds