Centralt naturreservat bildas i Uppsala

Uppsala kommun och Statens lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram ett förslag för hur Årike Fyris kan skyddas som naturreservat. Området ligger centralt i södra delen av staden och har en värdefull flora och fauna kopplad till kulturlandskapet som är viktigt att bevara för framtiden.Syftet med att bilda ett naturreservat är att skydda området för framtiden och bevara områdets stora värden i jordbruksmark, natur och vattenmiljöer. Hela området är viktigt för friluftslivet och för fortsatt forskning, undervisning, odling och landskapsutveckling. Området förser också Uppsala med viktiga ekosystem och bidrar med en pedagogisk koppling mellan stad och land.


Framöver kan området planeras så att det blir lättillgängligt från bostadsområdena i närheten för till exempel vandring och naturupplevelser. Det är även viktigt att området får en bra och naturvårdsanpassad skötsel med ett småskaligt skogsbruk och bete av områdets vackra hagar.

Årike Fyris finns med i ett förslag till UNESCO om ett bildande av världsarv. För att kunna bli det, krävs ett genomtänkt och starkt skydd av området. Det är också viktigt att området får ett bra skydd för friluftslivets utveckling.


Det finns även ett kulturhistoriskt värde i att bevara kulturlandskapet kring Fyrisån där jordbruk bedrivits under lång tid.

– Den slutförda reservatsförhandlingen innebär att kommunens invånare får möjlighet till friluftsliv på marker som nu tillgängliggörs för allmänheten, samtidigt som behoven av mark för samhällsviktig utbildning och forskning tillfredsställs, säger SLU:s rektor Peter Högberg i en kommentar.


Årike Fyris initierades 1993 av Upplandsstiftelsen och 1996 antog kommunstyrelsen Årikesplanen med förslag till åtgärder för att bevara, utveckla och pedagogiskt förklara värdet av området. Tio år senare tecknades en överenskommelse med SLU om reservatsbildning. 2016 beslutade kommunstyrelsen att ta fram förslag till naturreservat och 2017 undertecknades ett samarbetsavtal mellan SLU och Uppsala kommun om utformning och innehåll i ett förslag till reservat.