Restaurerad park blir både öppnare och grönare

Upprustningen av Brunnsparken i Göteborg är klar, så när som på plantering av perenner och restaurering av kandelaberbelysningen från 1884. Nyinvigning sker den 4 juni då parken åter grönskar och staden fyller 399 år.


#brunnsparken #göteborg
I augusti startade upprustningen av Brunnsparken och den 17 februari, en månad tidigare än planerat, var upprustningen klar. Foto: Alexander Ljungqvist, Göteborgs Stad

Arbetet med att rusta upp Brunnsparken har gått snabbare än planerat och blev klart i mitten av februari. I parken finns nu öppna och tydliga gångstråk för att göra det enkelt att röra sig mellan hållplatslägena. Dessutom kommer det att finnas olika typer av belysning. Markbeläggning av marksten i granit ska underlätta framkomligheten. För den som vill slå sig ner en stund finns det olika typer av sittplatser vid planteringslådorna och längs med kajen.


– Parken kommer också att bli grönare eftersom det finns fler planteringar med blommande växter och grönska. Det finns färre träd men av de gamla träden finns till exempel den stora karaktärsskapande almen kvar. Vi har planterat nya träd med kronor som släpper igenom ljus och som har vacker vårblomning och sprakande höstfärger, säger projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen.

Utgångspunkten för Brunnsparkens upprustning har varit att behålla karaktären av en historisk park med raka symmetriska linjer. Med de nya planteringarna och träden kommer parken få en tydligare parkkänsla samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald.


– Under våren kommer vi att plantera perennerna i de stora planteringslådorna och sätta tillbaka kandelaberbelysningen från 1884 som restaureras. Planteringslådorna kommer att vara fyllda med granris fram till planteringen av perenner, för att förhindra att fåglar sprätter ut jord och för att skapa en känsla av grönska, förklarar Johan Blomqvist.


Till nyinvigningen den 4 juni kommer någon form av tillfällig kaféverksamhet att finnas på plats i parken. Under upprustningen har förberedelser gjorts för en ny byggnad för kaféverksamhet i parken, genom att vatten och el dragits fram till platsen för byggnaden, men utformning och byggnation ingår inte i uppdraget att upprusta Brunnsparken.


Såväl göteborgare som fastighetsägare, näringsidkare, polisen och andra förvaltningar i staden har bidragit med synpunkter och förslag i arbetet med gestaltning och upprustning. Det har skett genom dialog, till exempel på plats i parken, via webbenkät och workshoppar.


– Brunnsparken är stadens äldsta park och det finns många olika intressen och värden som vi har behövt lyssna in och göra avvägningar mellan. Därför har vi ända sedan förstudien arbetat kontinuerligt med dialog. Tydliga gemensamma önskemål som framkom var en ljusare och tryggare park med mer grönska där man enkelt kan ta sig fram men också stanna upp och vila, säger stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren.