Bevattning och badtemperatur pilotprojekt för gemensam databank

Framtidens smarta städer bygger i hög grad på digitalisering och samordning av stora mängder data. För att hantera detta ska Göteborgs Stad utveckla en så kallad City Information Platform (CIP). Först ut som pilotprojekt är testbädden Hållbara Smarta Parker*, där sensorer ska effektivisera arbetet med trädbevattning och mätning av badvattentemperatur.


Digitaliserad mätning av vattentemperatur och markfuktighet
Information om badvattentemperatur året runt är en tjänst som Göteborgs invånare efterfrågar allt mer. Att digitalisera mätningen av badvattentemperatur skulle göra det lättare att tillgodose önskemålet och det är också ett av projekten i arbetet med att skapa en gemensam digitaliseringsplattform för Göteborgs Stads olika verksamheter. Foto: Happy Visuals/Johanneberg Science Park

Arbetet med Göteborgs Stads grönytor har hittills inte genomgått någon nämnvärd digital utveckling. Arbetet sker istället frekvensbaserat med schemalagda åtgärder. Testbädden Hållbara Smarta Parker vill med hjälp av digitalisering införa ett mer behovsstyrt arbetssätt, där sensorer skickar information om när en viss insats är nödvändig. Ett behovsstyrt arbetssätt förväntas spara tid och resurser samt minska miljöpåverkan.

Datan som sensorerna skickar in behöver samlas någonstans och kunna hämtas ut i det format som är nödvändigt för olika uppgifter. Samtidigt samlar även andra delar av stadens verksamheter in data i olika syften. Genom att ha en gemensam och standardiserad plattform för data kan man effektivisera arbetsflöden och dessutom skapa en tillgänglig databank som underlättar innovationer och nya produkter eller tjänster.

– Ambitionen är att etablera en sammanhållen tjänst som säkrar arbetssätt, informationssäkerhet och en sammanhållen informationsarkitektur i ett, en så kallad City Information Platform (CIP). Via CIP kommer informationen vara samlad på ett strukturerat och användbart sätt som gemensam information i staden, säger Noel Alldritt, lösningsarkitekt på Göteborgs Stads Intraservice.

Genom samarbetet med andra europeiska städer inom EU-projektet IRIS Smart Cities har Göteborgs Stad lagt grunden till den CIP som nu tas fram.


Två delprojekt inom Hållbara Smarta Parker är med i piloten. I det ena projektet ska fuktsensorer placeras ut i jorden vid nyplanterade träd, med hypotesen att en behovsstyrd bevattning kommer att leda till en mer resurseffektiv skötsel. Man hoppas också få kunskap om vilka miljöer i staden olika trädsorter föredrar. Fuktsensorerna är batteridrivna och kommunicerar via mobildatanätet.

I det andra projektet placeras sensorer ut i vattnet vid sex olika badplatser för att mäta badvattentemperaturen året runt. Idag sker mätningar manuellt och endast under sommarsäsongen. Men kraven på information året runt har ökat i takt med att allt fler vinterbadar och digitalisering av tjänsten skulle minska både personalens arbetsbelastning och antalet resor. Den automatiserade informationen blir tillgänglig för allmänheten i Badplatsappen. Sensorn är batteridriven och kommunicerar trådlöst.


– Vi är glada att Hållbara Smarta Parker blir först ut i Göteborg att testa en stadsgemensam lösning. De digitala innovationer vi jobbar med, både i Hållbara Smarta Parker men även i andra projekt, kommer att bli hjälpta av att det finns en gemensam standardiserad plattform, säger Evdoxia Kouraki, projektledare på Johanneberg Science Park. * Hållbara Smarta Parker är ett samarbete i Göteborg mellan Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park, Sveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB.