Ny metod gör barn delaktiga i utformning av lekplatser

AB Kristianstadsbyggen (ABK) har startat ett pilotprojekt kring ökade möjligheter för barn att påverka utformningen av bolagets lekplatser och utemiljö. I bostadsområdet Sommarlust med 700 lägenheter har alla barn bjudits in till en digital barnanpassad enkät för att tycka till om de två nya lekplatser som ABK planerar att bygga på området.

Genom en digital enkät får barnen vara med och påverka framtida lekplatser i AB Kristianstadsbyggens område Sommarlust.
Barnen får nu vara med och påverka framtida lekplatser i AB Kristianstadsbyggens område Sommarlust. I en digital enkät kan de betygsätta lekredskap och välja det de tycker är roligast. Foto: AB Kristianstadsbyggen

Barnen får – själva eller ihop med vuxen – med hjälp av smileys betygsätta en stor mängd olika typer av lekredskap – och välja vad de tycker är viktigast och roligast på en lekplats.

– På så sätt hoppas vi få vi reda på vad barnen själva tycker inför att vi ska ta fram utformning. Vi har också tagit med frågor kopplat till behov hos barn med funktionsvariationer, säger Carolina Aouseus, utemiljösamordnare på ABK. Satsningen är framtagen genom ett internt samarbete mellan förvaltningens utemiljösamordnare, kommunikationsavdelning och bolagets barnrättsstrateger.

– Om detta faller väl ut är tanken att med några års mellanrum göra en motsvarande enkät till alla hyresgäster, där vi samlar in ännu mer data över vilka typer av redskap barn föredrar. På så sätt kan vi få med barnens perspektiv vid anläggning av lekplatser, även om det inte skulle vara möjligt att samla in synpunkter från barn i varje enskilt fall, säger Hanna Einarsson, barnrättsstrateg på ABK.

Det kommunala bostadsbolaget ABK har idag cirka 100 lekplatser vid fastigheterna runt om i Kristianstads kommun. Enkäten till de boende i Sommarlust har skickats ut både digitalt och fysiskt och en sammanställning av enkäten kommer att återkopplas till de boende.


Text: ABK