Innovationstävling söker lösningar för attraktiva och levande utemiljöer

Nu startar en innovationstävling med målet att hitta nya lösningar som både bidrar till biologisk mångfald och skapar attraktiva utemiljöer. Tävlingen söker dig som har en idé eller produkt för dessa miljöer och erbjuder i gengäld professionell granskning, exponering mot viktiga beställare och chans att få stöd i vidareutveckling av innovationen.


Förtätningen av städer gör att lekplatser och utemiljöer måste vara både attraktiva och miljömässigt hållbara.
Med ytterligare förtätning av städer och tätorter behövs utemiljöer som är både attraktiva och miljömässigt hållbara. Har du en idé till en lösning eller produkt som kan användas i detta sammanhang? Delta i IVL Svenska Miljöinstitutets nya innovationstävling för en chans att få hjälp att ta idén vidare. Foto: iStockphoto

Många utemiljöer som parker och lekplatser utformas i dagsläget utan större hänsyn till biologisk mångfald och ekosystemtjänster som upptag av luftföroreningar, vattenreglering och pollinering. Dessutom finns det en växande trend att skapa utomhusytor med gummi och konstgräs.

– Vi behöver använda ytorna i våra städer på ett smart sätt, både för att anpassa oss till ett förändrat klimat men också för att de ska ge rekreation och välmående. Med innovationstävlingen hoppas vi få fram nya lösningar och idéer som ser till flera av dessa samhällsutmaningar, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.


Med utemiljöer menas i detta fall lekplatser, skol- och förskolegårdar, parkmiljöer, innergårdar i flerfamiljshus, arbetsplatser och idrottsplatser. Ett krav i tävlingen är att de material som används måste vara helt biobaserade och fria från fossilt innehåll. Lösningar ska också gynna biologisk mångfald, bidra till ekosystemtjänster och väga in sociala mervärden som tillgänglighet, säkerhet och hälsa.


Tävlingen arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket. Även Formas och Vinnova är med och samverkar i tävlingen som är öppen för alla som har en innovativ lösning som befinner sig någonstans mellan idéskiss och redo för lansering. Efter anmälan skickas ett tävlingsformulär med frågor ut. Svaren kommer sedan att ligga till grund för en utvärdering som görs av en expertgrupp bestående av forskare och sakkunniga. De bästa bidragen i varje klass presenteras på ett seminarium hos Naturvårdsverket och får möjlighet att kvalificera sig till vidare utveckling och stöd hos Formas eller Vinnova.


– Vi hoppas att innovationstävlingen kan hjälpa nya idéer att få det stöd de behöver för att komma ut och få genomslag på marknaden. Vi hoppas också att vi kan inspirera beställare att snabba på sitt klimatanpassningsarbete och se vilka möjligheter det kan innebära både för människor och miljö, säger Lovisa Bengtsson.

För regler och mer information, besök ivl.se/innovationstavling-gronytor. Sista anmälningsdag för tävlingen är den 7 oktober.


Text: IVL Svenska Miljöinstitutet