Att ta cykeln istället är inte alltid bra

Många ser fördelar med cykel som färdmedel när de är måttligt alkoholpåverkade. Att cykla med alkohol i kroppen tycks också vara socialt accepterat, trots att det finns en rad nackdelar. Detta framgår av en VTI-studie som ingår i ett större forskningsprogram finansierat av Länsförsäkringars forskningsfond.Det finns relativt lite kunskap om alkohol i samband med cykling trots att tidigare studier visat att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor. I denna nya undersökning har forskarna genomfört en analys av Trafikverkets djupstudie­data över omkomna cyklister i kombination med en intervjustudie för att få en så heltäckande bild som möjligt.


Analysen omfattade 236 cyklister som omkommit 2006–2015. Av dem hade 27 alkohol i blodet, 156 hade inte alkohol i blodet och för resterande 53 cyklister var förekomsten av alkohol okänd.


– De alkoholpåverkade cyklisterna var oftare män och något yngre än de icke alkoholpåverkade, säger Åsa Forsman, forskare på VTI.

När det gäller singelolyckor förekom alkoholpåverkade cyklister främst på natten. I flera av kollisionsolyckorna som skedde i mörker saknade cyklarna belysning.


Intervjustudien visar att människor ser stora fördelar med att cykla trots alkoholpåverkan, samtidigt som de inte alltid tänker på riskerna. Många tror att omgivningen tycker det är acceptabelt att cykla trots alkoholpåverkan.


– Analysen pekar på att det är socialt accepterat att cykla alkoholpåverkad så länge cyklingen kan genomföras på ett säkert sätt. Det förväntas dock att en person som druckit har omdömet att själv ta beslutet att avstå, säger Jonas Ihlström, forskare på VTI.

De intervjuade tror inte på införandet av en promillegräns för cykling eftersom den förmodligen inte skulle efterlevas. Kampanjer mot att cykla alkoholpåverkad är istället den åtgärd som de intervjuade beskriver kan ha effekt.


Studien ingår i ett treårigt forskningsprogram om oskyddade hjulburna trafikanter som finansieras av Länsförsäkringars forskningsfond. Programmet avslutades i december 2017 och några av resultaten presenteras på Transportforum 2018.