Artificiell udde blir naturreservat

Ett av Malmös viktigaste natur- och rekreationsområden bevaras och skyddas när Klagshamns udde, bildad av restmaterial, blir naturreservat.


Klagshamns udde är ett område med mycket höga naturvärden. Foto: Malmö stadsbyggnadskontor

Klagshamnsudden är ett värdefullt rekreationsområde för Malmöborna, med plats för promenader, fiske, ridning, båtliv, scouter, surfing och bad. Här kan besökarna uppleva samspelet mellan natur och kulturhistoria, något som gör platsen speciell.


Udden uppstod när kalkindustrin tog fart i slutet av 1800-talet och är bildad av restmaterial från kalkbrytningen. Industrin lades ner 1938 och idag är naturen på udden skiftande, med omväxlande öppna ängs- och sandmarker, halvöppna träd och buskbestånd, skogar och havsstränder.

Klagshamnsudden har pekats ut som ett klass 1-område, med mycket höga naturvärden. Här finns över 500 olika växtarter – något som är unikt för Sverige. Tillsammans med de skyddade strandängarna norr och söder om udden bildas en långt, obrutet stråk av skyddad, värdefull natur från Öresundsbron till Falsterbohalvöns södra gräns.


Med ett permanent skydd kan en framtida exploatering förhindras och områdets biologiska mångfald bevaras. Hotade, regionalt sällsynta och fridlysta arter kan få ett permanent skydd och arbetet med ekosystemtjänster i kommunen stärkas. Och malmöborna kan fortsätta njuta av en särpräglad natur.

– Det behövs mer natur nära Malmöborna. Med Klagshamns udde som naturreservat ser vi till att bevara en unik miljö även för framtida generationer, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.