Årets Pollinatör ett föredöme att inspireras av

Pollinera Sverige har utsett Nybro kommun till Årets Pollinatör. I Nybro har man tagit ett helhetsgrepp för att gynna pollinatörerna och skapat samverkan mellan olika instanser och områden – allt från gator, vägkanter och parkmark till jordbruksmark, golfbanor och så kallade skräpmarker. Kommunens unika artrikedom har kartlagts och det finns långsiktiga skötselplaner för dem.

Här syns Leif Karlsson, Per Ahlgren, Kenneth Petersson och Olof Persson i Nybro kommun ta emot diplomet som Årets Pollinatör 2021.
Arbetet med att främja pollinatörer och den biologiska mångfalden i Nybro kommun är ett brett lagarbete mellan olika instanser. Här syns Leif Karlsson, Per Ahlgren, Kenneth Petersson och Olof Persson ta emot diplomet som Årets Pollinatör 2021. Foto: Erik Hansson.

Pollinera Sveriges jury anser Nybro kommun vara ett föredöme att inspireras av – ett lokalt initiativ som kan sporra andra till att arbeta målinriktat med att gynna pollinatörer och öka den biologiska mångfalden. Kommunens naturvårdsarbete har ovanligt stort fokus på insekter och de började göra inventeringar redan 2004.


– När entomologen Niklas Johansson fann många sällsynta och hotade arter fick vi bevis för att vårt område har en unik artrikedom av pollinatörer. Han hittade flera arter som aldrig tidigare hittats i Sverige, som den tjockbenta pälsblomflugan, berättar Olof Persson, skog- och markförvaltare på Nybro kommun.

Av de påträffade arterna i Nybro kommun räknas omkring 100 arter som rödlistade. Dessutom påträffades elva arter som aldrig tidigare hittats i Sverige.


Olof Persson menar att nyckeln till att bevara och främja artrikedomen har varit att man lyckats förankra målen i översiktsplaner och detaljplaner och att det finns ett stort intresse för frågan bland tjänstemän och politiker. Han betonar att det varit många inblandade i arbetet – ledningen i kommunen, naturvårdshandläggare, stadsträdgårdsmästare och banchefen på Nybro golfbana. Han säger också att insatserna inte behöver vara så stora för att ge resultat.

– Man kan jobba på att utveckla många mindre platser. Det kostar bara några tusenlappar att åtgärda ganska långa sträckor väg till exempel, låta vägrenarna blomma och slå dem i slutet av säsongen. Vi har förändrat skötseln. Vissa insatser är ju till och med direkt lönsamma i det långa loppet! säger Olof Persson.

Arbetet för ökad mångfald och pollinering syns både mitt i stan och ute i naturreservatet Svartbäcksmåla.


– Här skrapade vi fram bar sand för att skapa boplatser till fler sandlevande bin och byggde en boplats av gamla timmerväggar med som hade färdiga små hål efter husbock. Vi har också planterat och sått in växter som backtimjan, åkervädd, väddklint, liten blåklocka, grå- och rotfibbla, käringtand och vild prästkrage, berättar Per Ahlgren, naturvårdshandläggare som också ansvarat för de bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) som gett extra ekonomiskt stöd i arbetet.


Vid tågstationen i Nybro har en äng av torktåliga växter planterats i en speciell typ av grus.
Tack vare att Nybro har så många hotade och sällsynta arter i sina centrala delar är potentialen stor att skapa en offentlig miljö som samverkar med naturen enligt stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström. Här vid tågstationen har en äng av torktåliga växter planterats i en speciell typ av grus. Foto: Nybro kommun

Vid tågstationen finns anlagda ängar med torktåliga växter planterade i en speciell typ av grus. En viktig typ av miljö som är viktig för pollinatörer. Leif Karlsson på parkenheten var i början skeptisk till den nya sortens planteringar.

– Jag tyckte att det såg lite skräpigt ut, men nu när det vuxit till sig ser jag vitsen. Det behövs ju också betydligt mindre skötsel.

Även Nybro Golfklubb drogs in pollineringssatsningen när det upptäcktes att golfbanan var hem för många unika arter. Nu arbetar banchefen Patrik Tagesson aktivt med att utveckla miljöer genom dammar, sandblottor i ruffen och ekstubbar som ska bli hem för skalbaggar. Runt banan finns tydliga informationsskyltar som förklarar de olika projekten.

– Vi ju fler ölandsgökbin här än på Öland, säger Patrik Tagesson stolt.